Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

AKSJESPAREKONTO

I statsråd 21. juni 2017 ble det fastsatt at reglene om aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september 2017. Finansdepartementet har samtidig fastsatt forskrift om aksjesparekonto, som trer i kraft fra samme tidspunkt.  

Ordningen med aksjesparekonto (ASK) innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midler som overstiger innskuddet på kontoen tas ut.

I forhold til forskriftsutkastet som var på høring tidligere i år er det gjort enkelte endringer. Forskriften slår fast at tilbyder av aksjesparekonto kan inngå samarbeid med tredjeparter om utførelse av oppgaver i forbindelse med aksjesparekonto. Kravet er at tilbyder skal føre aksjesparekontoen og ha kontroll på innestående finansielle instrumenter og kontanter på kontoen. I forskriften er det videre presisert at tilbydernes krav om dekning av kostnader i forbindelse med flytting av konto ikke kan overstige tilbyders kostnader forbundet med flyttingen.

Ifølge overgangsregelen kan skatteytere i inntektsåret 2017 overføre tillatte finansielle instrumenter til aksjesparekonto med skattemessig kontinuitet. Finansdepartementet ba under høringsrunden om innspill på om overgangsperioden burde forlenges. Flere høringsinstanser tok til orde for at overgangsordningen burde forlenges til ut inntektsåret 2018.

En beslutning om å utvide overgangsordningen et foreløpig ikke tatt. En endring av overgangsregelen vil kreve at Stortinget fatter et lovvedtak. Første mulighet til å fatte vedtak om forlengelse av overgangsregelen blir i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2018.

(Kilde: Verdipapirfondenes forening - medlemsnytt 28-2017)

C WorldWide Asset Management vurderer ulike alternativer for våre privatkunder i forhold til ASK og vil komme tilbake med mer informasjon når en konkret løsning foreligger.