Vi bruker coockies til å analysere hvordan hjemmesiden blir lest. Klikker du videre på siden aksepterer du at det benyttes cookies til dette formålet. Les mer om vårt bruk av cookies – inkludert hvordan du kan velge bort cookies under cookieinformasjon.

AKSJESPAREKONTO

  • Fra og med 1. september vil våre privatkunder kunne overføre sine aksjefond til en Aksjesparekonto uten å måtte realisere skattemessig gevinst. Ordningen gjelder foreløpig ut 2017, men kan bli forlenget ut 2018.

  • C WorldWide Asset Management AS vil i første omgang tilby våre privatkunder å opprette Aksjesparekonto hos oss der man fritt kan bytte mellom C WorldWides markedsførte aksjefond uten å skattemessig realisere andelene. Se oversikt over våre aksjefond her. (Merk at rentefond ikke kan overføres, da det må være minst 80 % aksjer i fondet for å kunne inkluderes i en aksjesparekonto.) På sikt har vi et ønske om å utvide løsningen til også å inkludere aksjefond fra eksterne forvaltere.

  • Det er fullt mulig å opprette Aksjesparekonto hos ulike tilbydere, men kun en Aksjesparekonto per tilbyder.

  • Ønsker du å opprette en Aksjesparekonto hos oss, vennligst send beskjed til: post@cworldwide.no, så sender vi deg en avtale for signering. 

  • Merk at det ikke er hensiktsmessig å overføre aksjefond der du har urealisert tap til en aksjesparekonto. Investerer du allerede gjennom et eget aksjeselskap er det mindre grunn til å gå over til en aksjesparekonto da du allerede har fordelene uten at det begrenser seg til hva du kan investere i. 

  • I november skal den nye IPS-ordningen lanseres og har du et langsiktig perspektiv på sparingen vil denne ordningen være det klart beste alternativet. Ekstra gunstig blir ordningen for de som er i formueskatteposisjon. Før du går inn i ordningen må du imidlertid ta stilling til om du ønsker og har anledning til å binde opp midlene til fylte 62 år. Er svaret nei er nok ordinær sparing i verdipapirfond eller en aksjesparekonto et bedre alternativ. Det kan være smart å opprette en månedlig spareavtale med faste trekk. Det er mulig å administrere trekkene sine fritt, og ha måneder eller perioder der du ikke sparer.


******************

Tidligere informasjon om Aksjesparekonto 
(Kilde: Verdipapirfondenes forening - medlemsnytt 28-2017)

I statsråd 21. juni 2017 ble det fastsatt at reglene om aksjesparekonto trer i kraft fra 1. september 2017. Finansdepartementet har samtidig fastsatt forskrift om aksjesparekonto, som trer i kraft fra samme tidspunkt.  

Ordningen med aksjesparekonto (ASK) innebærer at personlige skattytere kan opprette en aksjesparekonto. Innskudd på kontoen kan benyttes til å investere i børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefond. Gevinst ved salg av verdipapirer på kontoen skattlegges ikke i forbindelse med salget, men først når midler som overstiger innskuddet på kontoen tas ut.

I forhold til forskriftsutkastet som var på høring tidligere i år er det gjort enkelte endringer. Forskriften slår fast at tilbyder av aksjesparekonto kan inngå samarbeid med tredjeparter om utførelse av oppgaver i forbindelse med aksjesparekonto. Kravet er at tilbyder skal føre aksjesparekontoen og ha kontroll på innestående finansielle instrumenter og kontanter på kontoen. I forskriften er det videre presisert at tilbydernes krav om dekning av kostnader i forbindelse med flytting av konto ikke kan overstige tilbyders kostnader forbundet med flyttingen.

Ifølge overgangsregelen kan skatteytere i inntektsåret 2017 overføre tillatte finansielle instrumenter til aksjesparekonto med skattemessig kontinuitet. Finansdepartementet ba under høringsrunden om innspill på om overgangsperioden burde forlenges. Flere høringsinstanser tok til orde for at overgangsordningen burde forlenges til ut inntektsåret 2018.

En beslutning om å utvide overgangsordningen et foreløpig ikke tatt. En endring av overgangsregelen vil kreve at Stortinget fatter et lovvedtak. Første mulighet til å fatte vedtak om forlengelse av overgangsregelen blir i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2018.

*******************