Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE MEDICAL 31 MARS 2018

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera globalt i ett begränsat antal bolag inom hälsovård. Största delen av investeringarna görs i stora läkemedelsbolag, men även i mindre och medelstora bolag, dessa är ofta svårare att värdera och inte lika välanalyserade.

Vårt förvaltningsteam har ett nära samarbete med ett vetenskapligt råd bestående av ledande forskare vid Karolinska Institutet. Detta ger en unik inblick i den medicinska forskningens framkant och värdefull kunskap till exempel i den kommersiella potentialen i olika forskningsprojekt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys. Denna analys kombinerat med dialog med vårt vetenskapliga råd skapar förutsättningar att sätta samman en koncentrerad portfölj bestående av 25-50 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades sämre än jämförelseindex.

Positiva bidrag kom från Dynavax (inga nyheter) och Allergan (indikerade en vilja till strategisk förändring). Undervikten i AbbVie bidrog positivt då aktien föll på en misslyckad klinisk studie på en viktig forskningsprodukt. Cigna och Express Scripts gick bägge ned på Cignas bud.

Vi viktade över en del från Cigna till Express Scripts och ökade i Shire på förvärvsspekulationer från japanska Takeda.

FONDENS UTVECKLING

89A4CC Portfölj CDCCCC Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

mar YTD 3 år 5 år 10 år S. start
Portfölj (%) -3,0 -2,5 -18,4 73,9 139,0 365,3
Jämförelseindex (%) -1,0 1,0 5,4 113,4 260,9 214,3
Differens (%) -2,0 -3,5 -23,8 -39,5 -121,9 151,1
3 år 5 år 10 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 17,2 16,2 13,7 16,8
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 13,9 12,7 11,4 13,1
Beta 1,1 1,2 1,1 0,8
Tracking error (%) 6,8 6,4 5,7 13,0
Informationskvot -1,2 -0,6 -0,7 0,2
Konsistens (%) 33,3 43,3 44,2 50,4

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0090908194
Startdatum: 1998-12-15
Förvaltningsavgift per år: 1,6%
Handel: Daglig
Basvaluta: EUR
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: MSCI World HealthCare Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Angelica Fatouros,
Mikael Svensson, Ulf Arvidsson

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Johnson & Johnson 7,3 %
Unitedhealth Group 6,9 %
C WorldWide Medical Small & Mid Cap 5,1 %
Roche Hld. 4,1 %
Gilead Sciences 3,9 %
Thermo Fisher Scientific 3,7 %
Amgen 3,7 %
Pfizer 3,5 %
Novo Nordisk 2,9 %
Novartis Holding 2,9 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Medical (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är EUR. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan EUR och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan EUR och SEK. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com