Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE SWEDEN 31 OKTOBER 2017

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att genom ett begränsat antal investeringar i svenska bolag skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens. Detta till en risk som är i linje med eller lägre än marknadens.

Den begränsade svenska hemmamarknaden har, generellt sett, gjort svenska bolag exportberoende. Många svenska företag uppvisar idag därför en betydande direkt eller indirekt exponering mot såväl mogna ekonomier som tillväxtekonomier. Den som investerar i svenska bolag behöver därför ha insikt i vilka långsiktiga trender som driver den strukturella tillväxten globalt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys som kombineras med en utvärdering av finansmarknaderna utifrån de globala trender vi identifierat. Från detta sätter vi samman en koncentrerad portfölj bestående av 25-35 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden utvecklades sämre än jämförelseindex under månaden.

Positiva bidrag erhölls bland annat från Oncopeptides, Atlas Copco och Electrolux. Bioteknologibolaget Oncopeptides kan ha påverkats av att nya resultat från pågående studier ska presenteras inom kort. Atlas Copcos rapport var mycket stark inom alla områden och Electrolux rapporterade en stark rörelsemarginal. Större negativa relativa bidrag erhölls från Bilia och Nobia som båda är konsumentberoende företag. Såväl bil- som köksförsäljningen befaras ha passerat sin tillväxttopp och aktierna smittas även lite kring oron avseende fallande svenska bostadspriser.

Större förändringar under månaden inkluderar ökningar i Atlas Copco och Getinge, samt en avyttring av Catena Media.

FONDENS UTVECKLING

89A4CC C WorldWide Sweden 4177AE Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

okt YTD 3 år 5 år S. start
C WorldWide Sweden (%) 1,2 16,8 56,8 124,1 152,6
Jämförelseindex (%) 2,5 15,5 39,7 104,0 148,5
Differens (%) -1,3 1,3 17,2 20,0 4,0
3 år 5 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 12,5 11,3 14,0
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 13,3 11,7 13,5
Beta 0,9 0,9 1,0
Tracking error (%) 4,2 3,7 3,9
Informationskvot 0,9 0,5 0,1
Konsistens (%) 61,1 51,7 52,6

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0424681269
Startdatum: 2009-12-01
Förvaltningsavgift per år: 1,6%
Handel: Daglig
Basvaluta: SEK
Första minsta insättning: : 10 000 SEK
Jämförelseindex: OMX Stockholm Benchmark Cap GI*
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Henrik Söderberg, Ulf Arvidsson, Peter Holt

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Atlas Copco 10,2 %
VOLVO 9,5 %
Hennes & Mauritz 5,4 %
SEB Stockholm 5,2 %
Svenska Handelsbanken A 4,6 %
Assa Abloy 4,4 %
Essity 4,3 %
Nordea Bank 4,1 %
Hexagon 4,0 %
Autoliv 3,6 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i detta dokument är C WorldWide - C WorldWide Sweden.

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

*Denna produkt är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av NASDAQ OMX AB Group, Inc. (”NASDAQ OMX”) och NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXSB™ index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXSB™ index vid viss tidpunkt. OMXSB™ index sammanställs och beräknas av NASDAQ OMX Stockholm AB. NASDAQ OMX Stockholm AB skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXSB™ index. NASDAQ OMX Stockholm AB skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXSB™ index. OMX™, OMXSB™ och OMXSB INDEX™ är varumärken tillhörande NASDAQ OMX och används enligt licens från NASDAQ OMX.

 

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.
Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353.

www.cworldwide.com