Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE SWEDEN 31 JANUARI 2018

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att genom ett begränsat antal investeringar i svenska bolag skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens. Detta till en risk som är i linje med eller lägre än marknadens.

Den begränsade svenska hemmamarknaden har, generellt sett, gjort svenska bolag exportberoende. Många svenska företag uppvisar idag därför en betydande direkt eller indirekt exponering mot såväl mogna ekonomier som tillväxtekonomier. Den som investerar i svenska bolag behöver därför ha insikt i vilka långsiktiga trender som driver den strukturella tillväxten globalt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys som kombineras med en utvärdering av finansmarknaderna utifrån de globala trender vi identifierat. Från detta sätter vi samman en koncentrerad portfölj bestående av 25-35 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden avkastade något bättre än sitt jämförelseindex under månaden. Större positiva bidrag erhölls från Autoliv, Volvo och Vitrolife.

Autoliv och Volvo presenterade mycket starka kvartalsrapporter. Autolivs justerade rörelsemarginal stärktes av produktmixen, och i Volvos fall var det både Trucks och Construction Equipment som överraskade. Båda bolagens kommentarer kring framtiden var positiva. Vitrolife stärktes av att de har förvärvat exklusiva licensrättigheter globalt till teknologi för embryoöverföring med hjälp av katetrar i samband med IVF-behandling. Större negativa bidrag till portföljens utveckling var Nobia och Invisio.

Under månaden minskade vi innehavet i Oncopeptides.

FONDENS UTVECKLING

89A4CC Portfölj 4177AE Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

jan YTD 3 år 5 år S. start
Portfölj (%) 2,2 2,2 36,3 97,5 146,3
Jämförelseindex (%) 1,7 1,7 20,9 78,0 140,8
Differens (%) 0,5 0,5 15,4 19,5 5,5
3 år 5 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 12,2 11,4 13,9
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 13,0 11,8 13,4
Beta 0,9 0,9 1,0
Tracking error (%) 4,1 3,6 3,8
Informationskvot 1,0 0,6 0,1
Konsistens (%) 61,1 53,3 53,1

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

Fond: C WorldWide Sweden 1A
ISIN-kod: LU0424681269
Startdatum: 2009-12-01
Förvaltningsavgift per år: 1,5%
Handel: Daglig
Basvaluta: SEK
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: SIX Portfolio Return Index*
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Henrik Söderberg,
Peter Holt, Ulf Arvidsson

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Atlas Copco 10,0 %
VOLVO 9,4 %
Assa Abloy 5,5 %
SEB Stockholm 5,1 %
Svenska Handelsbanken A 4,6 %
Essity 4,2 %
Autoliv 4,0 %
Nordea Bank 4,0 %
Sandvik 3,7 %
Hennes & Mauritz 3,6 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Sweden (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com . För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

 

*Jämförelseindex byttes 1 februari 2018 från OMX Stockholm Benchmark Cap GI till SIX Portfolio Return Index.

 

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com