Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233
Fakta

C WORLDWIDE SWEDEN 31 AUGUSTI 2017

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Fondens mål är att genom ett begränsat antal investeringar i svenska bolag skapa långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens. Detta till en risk som är i linje med eller lägre än marknadens.

Den begränsade svenska hemmamarknaden har, generellt sett, gjort svenska bolag exportberoende. Många svenska företag uppvisar idag därför en betydande direkt eller indirekt exponering mot såväl mogna ekonomier som tillväxtekonomier. Den som investerar i svenska bolag behöver därför ha insikt i vilka långsiktiga trender som driver den strukturella tillväxten globalt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys som kombineras med en utvärdering av finansmarknaderna utifrån de globala trender vi identifierat. Från detta sätter vi samman en koncentrerad portfölj bestående av 25-35 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

FÖRVALTARKOMMENTAR

Fonden avkastade som sitt jämförelseindex under månaden.

Positiva större bidrag erhölls bland annat från Leo Vegas och Bilia. Leo Vegas rapport var mycket starkare än väntat. Bilias aktie har utvecklats negativt under året som en konsekvens av oklarheter hur serviceerbjudandet kommer att påverkas om tillväxten i miljövänliga elbilar fortsätter vara stark. Vår uppfattning är att deras verksamhet kommer att vara stabil under en lång tid framöver. Under månaden upplevde vi en liten rekyl i aktien. Större negativa relativa bidrag erhölls från Sobi och NIBE.

Inga större förändringar genomfördes i portföljen under månaden.

FONDENS UTVECKLING

89A4CC C WorldWide Sweden 4177AE Jämförelseindex

AVKASTNING & RISK

aug YTD 3 år 5 år S. start
C WorldWide Sweden (%) -0,6 9,7 52,3 114,9 137,2
Jämförelseindex (%) -0,6 6,5 30,8 91,7 129,2
Differens (%) 0,0 3,2 21,6 23,2 8,0
3 år 5 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 12,4 11,3 14,0
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 13,0 11,6 13,5
Beta 0,9 0,9 1,0
Tracking error (%) 4,1 3,6 3,9
Informationskvot 1,3 0,6 0,1
Konsistens (%) 66,7 53,3 53,8

SEKTORFÖRDELNING

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0424681269
Startdatum: 2009-12-01
Förvaltningsavgift per år: 1,6%
Handel: Daglig
Basvaluta: SEK
Första minsta insättning: : 10 000 SEK
Jämförelseindex: OMX Stockholm Benchmark Cap GI*
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Henrik Söderberg, Ulf Arvidsson, Peter Holt

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
VOLVO 8,1 %
Atlas Copco 7,4 %
SEB Stockholm 5,5 %
Hennes & Mauritz 4,9 %
Nordea Bank 4,5 %
Assa Abloy 4,4 %
Svenska Handelsbanken A 4,1 %
LeoVegas 3,9 %
Hexagon 3,8 %
Swedbank 3,8 %

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i detta dokument är C WorldWide - C WorldWide Sweden.

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

*Denna produkt är inte i något avseende garanterad, godkänd, emitterad eller understödd av NASDAQ OMX AB Group, Inc. (”NASDAQ OMX”) och NASDAQ OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXSB™ index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXSB™ index vid viss tidpunkt. OMXSB™ index sammanställs och beräknas av NASDAQ OMX Stockholm AB. NASDAQ OMX Stockholm AB skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXSB™ index. NASDAQ OMX Stockholm AB skall inte heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXSB™ index. OMX™, OMXSB™ och OMXSB INDEX™ är varumärken tillhörande NASDAQ OMX och används enligt licens från NASDAQ OMX.

 

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Ralf Larsson, rl@cworldwide.com, +46 70 843 9882. Johan Lander, jl@cworldwide.com, +46 76 002 7351.
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Andreas Kriland, ak@cworldwide.com, +46 76 002 7324.
Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.
www.cworldwide.com